3,3°C
Header Resmi
İHALELER
13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MUHTELİF YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR.
Başlangıç Tarihi : 5 Haziran 2017    Bitiş Tarihi : 14 Haziran 2017

İmar çapları ve uydu görüntüleri için tıklayınız.

13 HAZİRAN 2017 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ

1- Mülkiyeti Kayseri Melikgazi Belediyesine ait, aşağıda bilgileri olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık artırma sureti ile satılacaktır.

SIRA
NO

ADRES

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

KAKS
KAT ADEDİ

TAŞINMAZ CİNSİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

1

62,83

1

TİCARET ARSASI

250.000,00

12.500,00

2

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

2

62,83

1

TİCARET ARSASI

250.000,00

12.500,00

3

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

3

75,40

1

TİCARET ARSASI

250.000,00

12.500,00

4

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

4

62,83

1

TİCARET ARSASI

250.000,00

12.500,00

5

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

5

62,83

1

TİCARET ARSASI

250.000,00

12.500,00

6

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

6

62,85

1

TİCARET ARSASI

150.000,00

7.500,00

7

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

7

62,85

1

TİCARET ARSASI

150.000,00

7.500,00

8

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

8

75,38

1

TİCARET ARSASI

150.000,00

7.500,00

9

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

9

62,85

1

TİCARET ARSASI

150.000,00

7.500,00

10

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER

12713

10

62,85

1

TİCARET ARSASI

150.000,00

7.500,00

11

ERENKÖY

6437

23

1.002,54

2

BAĞ ARSASI

250.000,00

12.500,00

12

ERENKÖY

4597

21

1.100,00

2

BAĞ ARSASI

250.000,00

12.500,00

13

ERENKÖY

5990

14

1.684,88

2

BAĞ ARSASI

500.000,00

25.000,00

14

DEMİRCİYAZISI

1593

2484

58,30

1

TİCARET ARSASI

75.000,00

3.750,00

15

DEMİRCİYAZISI

2501

4

1.404,23

KAKS:0,5

TİCARET ARSASI

600.000,00

30.000,00

16

ESENYURT

8159

3

1.000,13

3

KONUT ARSASI

250.000,00

12.500,00

17

ESENYURT

8159

6

1.044,46

3

KONUT ARSASI

250.000,00

12.500,00

18

GESİ KAYABAĞ

232

1

970,75

2

KONUT ARSASI

65.000,00

3.250,00

19

GESİ GÜZELKÖY

132

4

1088,71

2

KONUT ARSASI

60.000,00

3.000,00

20

GESİ BAĞPINAR

144

5

800,71

2

KONUT ARSASI

60.000,00

3.000,00

21

GESİ BAĞPINAR

145

1

900,85

2

KONUT ARSASI

70.000,00

3.500,00

22

GESİ BAĞPINAR

145

3

899,39

2

KONUT ARSASI

70.000,00

3.500,00

2- İhale günü: 13 Haziran 2017 Salı günü saat 15.00’da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini, ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- İhale onayı: İhale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Belediye Başkanınca onaylanır veya iptal edilir.

5- İhale kesinleştirilmesi: İhale üzerinde kalan alıcı, 4. maddede belirtildiği gibi ihalenin onaylanması durumunda yatırdığı geçici teminatını 15 gün içerisinde taşınmazı aldığı miktarın %6 sı oranında kati teminata dönüştürmek zorundadır (Teminat olarak sunulan banka teminat mektupları süresiz ve limit içi olmalıdır). Aksi halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalesi fesih edilerek geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

6- İhaleden doğan masraflar: Gazete ilanı (ayrıca yerel gazete ve televizyonlarda verilecek tüm reklâm ve ilan giderleri), tapu masrafları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre mukavele pulu, karar pulu ve diğer bütün masraflar alıcıya aittir. Bu masraflar 5. maddede belirtilen kati teminatla birlikte ödenmesi zorunludur.

7- İhale bedelinin ödenmesi: Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen şartlarda geçici teminatın kati teminata dönüştürülmesi tarihinden bir ay sonrasından başlamak üzere 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı iş günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin belirleyeceği banka hesabına yatırılacaktır.

8- Peşin ödeme: Satışı yapılan taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %5 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altında olamaz.

9- Toplu satışlar ve yer gösterimi: İhale listesinde aynı bölgede bulunan toplu parsellerin satışını ihale komisyonu toplu olarak satmaya yetkilidir. İhalesi yapılacak taşınmazlar Belediyemiz tarafından yerinde gösterilecektir. Ancak yerinde görmeyerek ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki talepleri kabul edilmeyecektir.

10- İhale bedelinin zamanında ödenmemesi: Ödeme planındaki belirtilen süreler içerisinde ihale bedelinin taksitlerini ödemeyenlere, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununa göre işlem uygulanır.

11- İhale fesih nedenleri: İhale bedelinin taksitlerini uzun süreli ödeme yapmayanlara idarece borcunu ödemesi yönünde ihtarda bulunulup, alıcı borcunu bu süre içerisinde hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödemez ise, ihale komisyonu Belediye menfaatleri doğrultusunda isterse ihaleyi fesih yetkisini de kullanabilir. Ayrıca yatırmış olduğu teminatlar irat kaydedilir. Fesih kararına göre önceden yatırdığı taksitlerin iadesi 6. maddede belirtilen kesintiler hariç Belediye bütçesinde belirtilen şartlara göre taksitler halinde ve faizsiz olarak ödenir.

12- İnşaat izninin alınması: Satışı yapılan arsalar için inşaat izni almak isteyen şahıs veya firmalar ihale bedelinin en az ½’ sini ödemesi veya borçlarına karşılık teminat mektubu getirmesi gerekmektedir. (Vadesi geçmiş borç olmayacak) İnşaat izni verilip verilmeyeceği Belediye Encümenin iznine tabidir.

13- Tapu verilmesi: İhale edilen taşınmazların tapuları hazır olup, şartnamede belirtilen süre içerisinde veya öncesinde borcun tamamının ödenmesi halinde tapusu verilir. Alıcı borçlarını ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadır. Tapunun alınmaması halinde taşınmazda meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.

14- Ortaklık ve hisse oranları: İhaleye ortak katılanlar ihale tutanağına ismini yazdırarak karşısını imzalamak zorundadırlar. Aksi halde tapu tutanaktaki isim ve imza sahibi adına verilir. Ortaklar tarafından başka bir hisse oranı belirtilmedi ise eşit oranda tapu işlemi yapılır.

15- İhale komisyonu: İhale Kanunu’na göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İhaleye katılamayacaklar: Önceki ihalelerde teminat yakanlar bir yıl boyunca ihalelere katılamazlar. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı ihaleden yasaklanan şahıs ve firmalarda ihaleye katılamazlar. İhaleye katılımlarının tespiti halinde ise ihale fesih edilerek teminat irad kaydedilir.

17- Yazılmayan konular: Bu şartnamede bahsedilmeyen konular için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

18- İhtilaflar: İhtilafların çözüm yeri öncelikle Kayseri Melikgazi Belediyesi Encümeni’dir. Encümence çözülemeyen konularda ise Kayseri İcra Daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

19- İş bu şartname 19 (on dokuz) maddeden ibaret olup ayrıca İhale Kanunu Hükümlerine göre mukavele yerine kaimdir.

ŞARTNAMEYİ OKUDUM VE AYNEN KABUL EDİYORUM.

Ad-Soyadı: …………………………………….…

İmza : …………………………………..……

Güncel İhaleler
Hızlı Menü
Foto Galeri
Video Galeri
Tanıtım Filmi
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Fax: 0352 252 19 99
Seyitgazi Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi
melikgazi@melikgazi.bel.tr