3,3°C
Header Resmi
İHALELER
13 HAZİRAN SALI GÜNÜ MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MUHTELİF YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR.
Başlangıç Tarihi : 5 Haziran 2017    Bitiş Tarihi : 14 Haziran 2017

KİRALIK İŞYERİ İHALE ŞARTNAMESİ

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri olan işyerleri 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

SIRA
NO

ADRES

TAŞINMAZ CİNSİ

ALAN (m2)

MUHAMMEN
BEDEL

TEFRİŞAT BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
+EK TEMİNAT

1

SELÇUKLU MAHALLESİ ALAGÖZ SOK.
SAĞLIK OCAĞI YANI 1 NOLU İŞYERİ

İŞYERİ

45,00

58.000,00

-

2.900,00

2

SELÇUKLU MAHALLESİ ALAGÖZ SOK.
SAĞLIK OCAĞI YANI 2 NOLU İŞYERİ

İŞYERİ

45,00

58.000,00

-

2.900,00

3

GÖKKENT MAHALLESİ 409. SOKAK
PAZAR YERİ YANI 1 NOLU DÜKKÂN

İŞYERİ

73,00

50.000,00

-

2.500,00

4

GÖKKENT MAHALLESİ 409. SOKAK
PAZAR YERİ YANI 2 NOLU DÜKKÂN

İŞYERİ

69,00

50.000,00

-

2.500,00

5

Y.BEYAZIT MAHALLESİ ELİF SOKAK
PAZAR YERİ YANI

SALON

680,00

250.000,00

134.715,00

20.000,00

6

OSMANLI MAHALLESİ DÜZTEPE SOK.
PAZAR YERİ YANI

SALON

1.000,00

200.000,00

124.185,00

15.000,00

7

DANİŞMENTGAZİ MAHALLESİ REİS CAD.
PAZAR YERİ YANI

SALON

1.600,00

180.000,00

-

12.000,00

8

ESENYURT MAHALLESİ HANGAR CAD.
SOSYAL TESİS YANI

YEME İÇME YERİ

260,00

100.000,00

71.370,00

7.500,00

9

DANİŞMENTGAZİ MAH. REİS CAD. NO:2/A
(PAZAR YERİ YANI)

İŞYERİ

23,00

36.000,00

-

1.800,00

10

TINAZTEPE MAHALLESİ KÜMEEVLER

İŞYERİ

385,00

160.000,00

-

8.000,00

11

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER
TRAFİK EĞİTİM PİSTİ

KANTİN

100,00

45.000,00

16.000,00

2.250,00

12

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER
TRAFİK EĞİTİM PİSTİ NO:2/B

BÜRO

21,00

9.000,00

-

450,00

13

MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER
TRAFİK EĞİTİM PİSTİ NO:2/C

BÜRO

21,00

9.000,00

-

450,00

2. İhale 13 Haziran 2017 Salı günü Saat: 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

3. Kira süresi 3 yıl olup, belirlenen muhammen bedel üç yılın kirasıdır. İhaleye katılanlar açık artırma sonucunda 3 yılın kirasını belirleyeceklerdir.

4. İhaleye katılabilmek için:

a) Salon ve yeme içme yerleri ihalesine katılacak olan şahıs veya firmalar Ticaret odası veya Esnaf odaları kayıt belgesi,

b)Özel kişi olması durumunda: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Tüzel kişi olması durumunda: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

5. Kira başlama tarihi sözleşmede belirlenecektir.

6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, önceki ihalelere katılıp teminatlarını yakanlar (teminat yakanların resmi ve gayri resmi ortakları dâhil) ihalelere katılamayacaklardır. Bu yasaklara rağmenihaleye girenlerin teminatları gelir kaydedilir

7. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Belediye Başkanınca onaylanır veya iptal edilir.

8. Belediye Başkanınca ihalenin onaylanması durumunda, onay tarihinden itibaren ihaleyi kazanan istekli 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata dönüştürecektir. Aksi halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalesi fesih edilerek geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir Kati teminat nakit olabileceği gibi süresiz ve limit içi banka mektubu olabilir ve kira müddetince emanette bekletilir. İşyeri kira müddeti sonunda teminatın irat kaydını gerektiren bir durum olmaması halinde kiracıya iade edilir.

9. İhaleden doğan masraflardan gazete ilanı (ayrıca yerel gazete ve televizyonlarda verilecek tüm reklâm ve ilan giderleri), Damga Vergisi Kanununa göre karar pulu ve diğer bütün masraflar alıcıya aittir. Bu masraflar kati teminatla birlikte ödenmesi zorunludur.

10. İhale bedelinin ödenmesi, bu şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarda geçici teminatın kati teminata dönüştürülmesi tarihinden bir ay sonrasından başlamak üzere 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı iş günü belediyemiz veznesine yapılacaktır. İşletmecinin talebi halinde ödemeler yıllara sair bölünerek birinci yıl ihale bedeli üzerinden, sonraki her yıl için ihale bedeli üzerinden % 10 oranında artış yapılarak taksit miktarında ödeme yapılabilir. Ödeme planındaki belirtilen süreler içerisinde taksitlerini ödemeyenlere, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre işlem yapılır.

11. Kira süresi sonunda işyeri Belediyemize kullanılır halde devredilir, eksiklikler kiracıdan tahsil ve tazmin edilir.

12. Kira süresi bitiminde kira süresini uzatıp uzatmamakta, boşaltıp yeniden ihale etmekte Belediye Encümeni yetkilidir. Uzatma isteğinin kabulü halinde 4.yıl ve müteakip yıl kiraları emsal rayiçlere göre Belediye Encümenince belirlenir.

13. İşyerinin her türlü abonelik (elektrik, su, telefon, doğalgaz, vs.) giderleri kiracıya aittir. İşyerinde yangına karşı her türlü önlem kiracı tarafından alınmak zorundadır. Teslim anında işyeri borçsuz olmaması halinde veya hasar durumu, eksiklik ve sair gibi şartnameye aykırı bir durumun olması halinde kati teminat irat kaydedilir.

14. Salonların bu sezon için Belediye tarafından yapılan bağlantıları doğrultusunda sözleşme şartlarına uyulacak ayriyeten bedel talep edilmeyecektir.

15. İhale listesinde bulunan Yıldırım Beyazıt, Osmanlı, Esenyurt ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesindeki işyerleri tefrişatlı olup mevcut haliyle ihale edilecektir. Yıldırım Beyazıt, Osmanlı ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesindeki salon ve işyerlerinde bulunan malzemeler 3 yıllık malzemelerdir. Belediyemiz almış olduğu bedel üzerinden yıllık %10 amortisman (Aşınma payı) uygulayarak tefrişat bedelleri belirtilmiş olup, ihale bedeli ile birlikte bir yıl içerisinde ödenecektir. Demirbaş listesinde bulunan ve karşısında bedeli olmayan malzemeler demirbaş olarak işletmeciye zimmetlidir. Diğer işyerleri mevcut halleriyle teslim edilecek olup kiracı işyerinin tefrişatını kendi düzenleyecektir.

16. Teslim edilen alandan fazlasını kullanamayacaktır. Kiralanan işyerinin iç ve dış görüntüsü bakımından görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde bakım onarım ve temizliği kiracı tarafından ihtara gerek duyulmaksızın yapılacaktır. İşyerinin önünde yanında bulunan ve işyerinin kullanım alanına dâhil edilmeyen park olarak halka açık alanlara işletmeci tarafından herhangi bir müdahalesi olmayacaktır.

17. İşyerinde yapılacak her türlü tadilat ve ilave Encümenin iznine tabidir. Yapılacak masraflar tamamen kiracıya ait olup kira müddeti sonunda bedelsiz olarak Belediyeye devredilir.

18. İşyeri Encümenin müsaadesi olmadan devir edilemez, kısmen veya tamamen kiraya verilemez, ortak alınamaz.

19. İhale üzerinde kesinleşen ve çeşitli nedenlerden dolayı kira süresi dolmadan vazgeçen şahısların yatırdıkları kati teminat veya teminat mektupları çözülerek irat kaydedilecektir.

20. İşyerinde genel ahlak ve adaba mugayir hallerin yaşanması, çevreyi rahatsız edici davranışların cereyan etmesi halinde durumun tetkiki neticesinde sözleşme fesih edilecek ve teminat irat kaydedilecektir. Kiracı bu tür hadiselerin zuhurundan sorumludur.

21. Kiracı Belediye tarafından taşınmaz ile ilgili verilen her türlü ihtarlara uymak ve yerine getirmek zorundadır.

22. Kiracı ile Belediye arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir, Encümence çözümlenemeyen konularda ise Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23. İşbu şartname hükümleri 23(yirmi üç) maddeden ibaret olup ihale üzerinde kalan şahıs yönünden sözleşme hükmündedir.

ŞARTNAMEYİ OKUDUM VE AYNEN KABUL EDİYORUM

………………………………………………
Güncel İhaleler
Hızlı Menü
Foto Galeri
Video Galeri
Tanıtım Filmi
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Fax: 0352 252 19 99
Seyitgazi Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi
melikgazi@melikgazi.bel.tr